Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bir tarafta Hanlıköy mah. Eskişehir Cad. No:78 Arifiye/SAKARYA adresinde mukim SANDIKÇI OTO SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile diğer tarafta işbu sözleșmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi.

Taraflar bundan böyle “KİRALAYAN” ve “KİRACI” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAMALAR

SÜRÜCÜ: Sözleşme kapsamında kiracı ve/veya kiracının kiralama anında sözleşme hükümlerine uygun olarak bildirdiği diğer sürme hakkına sahip olanlar.

ARAÇ TESLİM FORMU: Sözleşme kapsamındaki kiralama şartlarını ve araç durumunu bildiren evrak.

ARAÇ İADE FORMU: Aracın iade anındaki halini ve sözleşme gerekliliğini içeren evrak.

ARAÇ: Kiralamaya konu vasıta.

KİRALAMA KOŞULLARI: Kiralama ilişkisinin genel koşullar olup kiralayana ait www.letstr.com internet sitesinde ilan edilmektedir.

GÜNLÜK KİRA TUTARI: En fazla 24 saat üzerinden belirlenen bedeldir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme ile KİRALAYAN, sözleşmede belirtilen araçları bu sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılması için KİRACIya teslim etmeyi, KİRACI ise söz konusu araçları işbu sözleşmeden doğan hak ve sorumlulukları doğrultusunda kullanmayı ve bu kullanma karşılığı sözleşmede belirtilen kira bedellerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4. KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kiracı, kira süresince aracı Kiralama Koșulları, araç teslim formu, araç iade formu ve ișbu kiralama koșullarında belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ile sözleşme ve ferilerinde belirtilen ücretleri/bedelleri ödemeyi ve diğer tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.1. Kiracı, aracın her türlü yakıt, otopark, otoyol ve diğer geçiş ücretleri ile trafik cezaları, faiz ve fer'ilerinden sorumludur. Kira süresi sona erdikten sonra, kira süresi içindeki eylemlerden/eylemsizliklerden kaynaklanan her türlü bedel, kiralayan tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri ile hizmet bedeli de eklenerek kiracıdan tahsil edilecektir. Kiracı, herhangi bir bedele itiraz edilmesini talep edemez ve kiralayan tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda kiralayandan herhangi bir talepte bulunamaz. Kiralayan; her türlü yakıt, otopark, otoyol ve diğer geçiş ücretleri ile trafik cezaları, faiz ve fer'ileri ile hizmet bedellerini kira süresinin sonunu beklemeksizin veya kira süresi sonlandıktan sonra ve herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın kiracının kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir.

5. KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

5.1. Kiracı, sözleşmede belirtilen kiralama bedelleri ile diğer tüm (ek paket bedeli, hizmet bedeli, güvence bedeli, hasar, zarar, ceza, tazminat ve diğer) ödemekle yükümlüdür.

5.2. Kiracı; kira bedelinin, sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin, araç teslim ve iade formu kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve muaccel olan alacakların tamamını fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında ișleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiralayanın kira sözleșmesini tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

5.3. Kiracı, araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve kiralayanın sözleșmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere, araç grubuna göre kiralayan tarafından belirlenecek (Bu tutarı așan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere.) teminat bedelini araç tesliminden önce kiralayana, kiralayanın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını (provizyon) sağlayacaktır. Bu teminat bedeli, aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak kiralayana teslim formunda belirtilen iade yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve kiracının herhangi bir borcunun bulunmaması halinde, aracın iade tarihinden itibaren 6 iș günü içerisinde, kredi kartından tahsil edilmişse aynı hesaba iade edilecek, blokaj uygulanmıș ise blokajın kaldırılması talimatı verilecektir. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir șekilde zamanında teslim edilmemesi veya kiracının kira ve/veya bașkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli, herhangi bir ihbara, hükme ve kiracının iznini almaya gerek olmaksızın bu alacaklara mahsup edilecek, teminat bedelini așan hasar ve alacaklar kiracı ayrıca tahsil edilecektir. Kiralayan, işbu teminat bedelini așan hasar ve alacaklarını da herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın kiracının kredi kartından, sözleșme süresiyle sınırlı olmaksızın tahsil etmeye yetkilidir.

5.4. Araç teslim ve iade formu ve sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi kiralayan tarafından ödenecektir.

6. REZERVASYON

Rezervasyon iptallerinde, rezervasyonun yapıldığı tarihte geçerli olan ve web sitesinde yayınlanan iptal kuralları geçerli olacaktır.

7. ARAÇLARIN TESLİMİ VE KULLANIM ŞARTLARI

7.1. Kiracı tarafından talep edilecek kiralama hizmetleri, kiracının talep edilen aracı araç sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan araç teslim formu imzalayarak teslim alması ile gerçekleștirilecektir.

7.2. Kiralama şartları ve aracın güncel durumu araç teslim formunda düzenlenerek imza altına alınacaktır.

7.3. İş bu sözleşme ile kiralanan araçların, KİRACIya teslimi ile teslim tarihinden itibaren Karayolları Trafik kanununa göre işleteni KİRACIdır.

7.4. Kira süresi, araç veya teslim ve iade adresinin değiștirilmesi talebi mevcut olursa; belirlenecek yeni bedeller değișiklik talebinin yapıldığı gün uygulanmakta olan fiyatlar üzerinden KİRALAYAN tarafından yeniden hesaplanacak ve kiracıya bildirilecektir.

7.5. Kiralama konusu araçların; zorunlu trafik sigortaları, egzoz emisyon ölçümleri ve karayolları uygunluk muayeneleri KİRALAYANIN sorumluluğunda olup kiralayan aracı eksiksiz ve hazır halde teslim edecektir.

7.6. Araç, kiracıya araca ait tüm belgeleri, aksesuarı, teçhizatı ve avadanlıklarıyla birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak teslime dilecektir. KİRACI, aracı araç teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere kaporta ve mekanik bakımdan sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını kabul eder.

7.7. Kiracı, aracın üretici standartlarında belirtildiği şekilde gerekli dikkat ve özeni göstererek kullanmayı, aracı iyi durumda tutmayı kabul ve taahhüt eder.

7.8. KİRACI;

7.8.1. Karayolları Trafik kanunu, Gümrük yasaları ve ateşli silahlar mevzuatı başta olmak üzere, TC kanunlarına ve yönetmeliklerine aykırılık teşkil edecek şekilde taşınması suç olarak belirtilen eşyaların taşınması ve/veya diğer gayri kanuni işlerde kullanmayacağı ve/veya kullandırmayacağını

7.8.2. Yarış, hız denemesi, ralli, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı v.s. gibi yerlerde ve amaçları dışında veya tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kullanmayacağı veya kullandırmayacağını,

7.8.3. Beyni ve refleksleri ve hareket kabiliyetlerini azaltan ya da uyuşturan emsali ilaçlar ve/veya maddeler almış kişilere, uyuşturucu etkisi altında veya alkollü olduğu hallerde otomobili kullanmayacağı ve kullandırmayacağını,

7.8.4. Hareket eden veya etmeyen başka otomobillerin çekilmesinde veya itilmesinde kullanmayacağı ve /veya kullandırmayacağını, herhangi bir sökme/demontaj/parçalama ve birleştirme işlemine tutmayacağını,

7.8.5. Karayolu dıșında veya aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dıșında kara, deniz, nehir ve havada taşınmasına maruz bırakılmayacağını,

7.8.6. Trafik yasası ve yönetmeliği ile belirlenen yolcu sayısı üstünde yolcu almayacağını, istihap haddini aşan yük taşıttırmayacağını, hayvan taşımacılığında kullanmayacağını yasa ve yönetmelik esaslarına uygun olarak kullanacağını ve kullandırmayı kabul ve taahhüt eder.

7.9. Araç, kiralama koşullarında belirtilen şartlara haiz sürücü belgesi ve yaș sınırı bakımından yeterliliği sağlamıș olan sürücü ve/veya ek sürücüler tarafından kullanılacaktır. Kiracı, ek sürücülerin sözleşme ve kiralama koşulları ile diğer tüm yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar ve zararlardan kiracı, sürücü ve ek sürücüler ile birlikte müștereken sorumludur.

7.10. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadan araç üzerinde ve donanımlarında hiçbir değișiklik yapmamayı, aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

7.11. Kiracı, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/eya dikkatsizlik, tedbirsizlik, periyodik bakımlarının zamanında yapılmaması v.b. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiștirilmesi nedeni ile olușan șanzıman arızası, aracın altının vurulması nedeniyle ortaya çıkan hasarlar, uyarı ıșığı yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle olușan hasarlar, lastik ve jant gibi parçaların uğradığı hasarlar, yakıt kaynaklı hasar ve arızalar, debriyaj seti değișimi vb.) olușan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.12. Kiracı, aracı araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırının așılması durumunda kiracı, araç teslim formunda belirtilen kilometre așım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.13. Aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıt miktarı araç teslim formunda belirtilecek olup kiracının akaryakıtı eksik teslim etmesi durumunda eksik yakıt bedeli güncel pompa fiyatı üzerinden hesaplanarak tespit edilen zarar tutarı ve hizmet bedeli kiracıya aynen faturalandırılır.

8. ARAÇLARIN İADESİ

8.1. Kiracının kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapılmamaktadır. Bu durumda, KIRALAYAN, ayrıca kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini de talep etme hakkına sahiptir. Rezervasyon veya kiralama bedeli peșin ödenmiș olup da aracın süresinde teslim alınmaması durumunda ise müșteriden tahsil edilen toplam kira tutarı iade edilmez ve kiralayanın süresinde alınmayan aracı rezervasyon/bedeli peșin ödenen kiralama süresi boyunca bekletme yükümlüğü de olmayacaktır. Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istenmesi durumunda, kiralayanın bu talebi karșılayıp karșılamaması, o anda mevcut araç durumuna bağlı olup kiralayan araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.

8.2. Kiracı; aracı ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi araç teslim formunda belirtilen iade adresine, araç teslim formunda belirtilen iade gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız bir șekilde iade ve teslim edecektir. Kiracının kiralayanın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dıșında bașka bir adrese teslim etmesi halinde, kiralayan tarafından aracın geri getirilmesi için belirlenen ücreti kiracı ödeyecektir.

8.3. Aracın iadesi esnasında tespit edilen eksiklikler ile olağan kullanım dıșında olușmuș, her türlü hasar ve zarardan kiracı sorumlu olup kiracı, kiralayan tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Aracın iadesi esnasında araç iade formu/tutanak tanzim edilmiș olması kiralayanının sonradan tespit edilen hasar/zararlara dair hakkından vazgeçmiș olduğu anlamını tașımaz. Araçlarda olağan kullanım dıșında olușmuș, her türlü hasar ve zarardan kiracı sorumlu olacaktır.

8.4. Kiracı, bütün uzatmalar için kiralayana bașvuracak ve kiralayanın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda kiracının aracı hukuka aykırı olarak yedinde (elinde) bulundurduğu taraflarca kabul edilmiștir. Kiracının araç teslim formu ve ișbu sözleşmenin/eklerinin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı araç teslim formunda belirtilen zamanda kiralayana teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. Kiracı, kiralayandan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, șikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı, aracın kiralayan tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. Kiralayanın gecikme süresine ilișkin kira bedelini tahsil etmiș olması durumunda dahi kira süresinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği șeklinde yorumlanamaz.

8.5. Ayrıca, aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde kiracı, ilk 1saat ve üzeri gecikmeler için günlük kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiracı, bu durumda kiralayanın rezervasyon planının aksaması/bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere olușacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira süresinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği șeklinde yorumlanamaz.

9. HASAR, SİGORTA VE SORUMLULUK

9.1. Diğer motorlu kara nakil araçlarına, 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte ayrıca maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dahil meydana gelecek tüm zarar, sorumluluk ve yükümlülükler kiralayan tarafından yaptırılan zorunlu mali mesuliyet sorumluluk sigortası teminat kapsamı ve limitleri dışında kaldığı bedelce kiracıya aittir. Kiralayanın sigorta teminat kapsamı dıșında ve/veya limitlerin üstünde kalan herhangi bir zararı tazmin etmesi halinde kiracı, kiralayanın yapmıș olduğu ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen avans faizi oranının iki katı oranında ișleyecek temerrüt faizi ile birlikte kiralayana ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

9.2. Kiracı, araç teslim formunun imza anında ek güvence paketi talep etmesi halinde seçtiği güvence paketinin bedelini kira bedeline ek olarak peșinen ödemekle yükümlüdür. Güvencelerin/KASKOnun karşılamadığı her türlü bedelden kiracı sorumlu olacaktır. Kiracı, bedellerini ödemiș olsa dahi sayılanlarla sınırlı olmaksızın așağıda belirtilen koșullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün, araçta bulunan kișilerin ve/veya sair üçüncü șahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar/zarar sorumluluğunu ve buna ilișkin tazminat, zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karșılamayı kabul eder.

9.2.1. Kaza anında alkollü olduğunun ve/veya uyușturucu etkisi altında bulunduğunun tespit edildiği durumlarda,

9.2.2. Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı

9.2.3. Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karıșan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile kiralayanın talep edeceği beyan ve Sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza/ olay tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde kiralayana ibraz edilmemesi/ edilememesi durumunda,

9.2.4. Trafik yasalarına ve/veya 4.5. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,

9.2.5. Kiracı ve kira sözleșmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dıșındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

9.2.6. Güvence Veren/KASKO/Sigorta Şirketleri tarafından zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde tüm bedelden kiracı sorumludur.

9.3. Kiracı ve ek sürücüler, kaza halinde așağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür:

9.3.1. KİRALAYAN'a, +90 216 987 0 777 numaralı telefon numarasını arayarak derhal bilgi vermek,

9.3.2. Aracı yerinden oynatmadan ve kontağını kapattıktan sonra en yakın Polis veya Jandarma merkezine bașvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınmasını sağlamak,

9.3.3. Aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,

9.3.4. İlgili kișilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

9.3.5. Mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabullenmemek,

9.3.6. Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, bunun mümkün olmadığı durumlarda ehliyet no verildiği il bilgisi, trafik sigorta poliçesinin yapıldığı sigorta șirketi unvanı ve poliçe numaraları vs. bilgileri almak,

9.3.7. Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,

9.3.8. Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları kaza/olay tarihinden itibaren en geç 72 saat içerisinde kiralayana ulaștırmak,

9.3.9. Maddi, ölümlü ve/veya bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi halinde durumu derhal en yakın polis veya jandarma görevlilerine ve/veya ilgili resmi mercilere bildirmek,

9.3.10. Güvence Veren/KASKO/Sigorta Şirketleri tarafından talep edilen diğer tüm belgeleri temin etmek ve ulaştırmak.

9.4. Kiracının yukarıda belirtilen güvence ve sigortaları talep ederek bedellerini tam, eksiksiz ve peșinen ödememesi durumunda, kiralanan araca, sürücüye, araçta bulunan kișilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü șahıslara karșı, kira konusu motorlu kara nakil aracının karıștığı kazalar ve sair nedenlerle doğmuș ve/ veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından kiracı sorumlu olup, kiracı ișbu bedelleri ödemekle yükümlüdür.

9.5. Kaza durumunda kiralayan, zarar ve tazminat tutarlarına karșılık bir teminat bedelini (Kiracı tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı așan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın kiracının kredi kartından bloke etmeye ve/veya tahsil etmeye yetkilidir.

9.6. Kiracı, araç hırsızlık güvencesi alması durumunda bu güvenceden yararlanabilmek için hırsızlıkları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Güvencelerin karşılamadığı tüm bedellerden kiracı sorumludur. Kiracının, herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli bașvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar kiracı tarafından temin edilerek kiralayana ibraz edilecektir. Raporların, kiracı tarafından olay tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde verilmemesi veya Güvence Veren/KASKO/Sigorta Şirketleri teminat kapsamında olmaması durumunda (sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya aracın otopark/ yıkama çalıșanlarına teslimi ve/veya emniyeti suistimal vb. gibi hallerde) veya firmaların hırsızlık olarak nitelendirmediği așırma benzeri durumlarda kiracı, aracın veya araç parçalarının/donanımların güncel satın alma bedellerini derhal kiralayana ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için kiralayanın, kiracıdan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca kiralayanın uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır. Kiracının araç hırsızlık güvencesini talep ederek bedelini tam, eksiksiz ve peșinen ödememesi durumunda, araç veya aracın herhangi bir parçasının/donanımının kirada iken çalınması durumunda kiracı, aracın ve araç parçasının/ donanımının olay tarihindeki rayiç bedelini derhal ödemekle yükümlüdür.

9.7. Kiracı, araç teslim formu ile birlikte teslim aldığı ve araç teslim formunda belirtilen kar zinciri, navigasyon, bebek koltuğu vb. ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler, hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamında değildir ve hasar/zarar görmesi, kaybı veya çalınması halinde, olay tarihindeki rayiç bedeli kiracı tarafından nakden, defaten ve derhal kiralayana ödenecektir.

9.8. Kiracı araç içerisinde kendisine ait şahsi eşyalarından bizzat sorumludur. Bu durumdan dolayı kiralayanı hiçbir koşulda sorumlu tutamaz.

9.9. Kiralayan, aracın üreticisi olmayıp aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir șekilde sorumlu tutulamaz.

9.10. Aracın kira süresi dıșında ve/veya belirtilen sürücü/ek sürücüler dıșında üçüncü kișiler tarafından veya yaș ve/veya ehliyet yılı sınırına uymayan sürücü ve/veya ek sürücüler tarafından veya yasalara veya genel koșullara aykırı șekilde kullanılması halinde, kiracı tarafından bedelleri ödenmiș olsa dahi yukarıda belirtilen güvenceler ve sigortalar geçersiz olup KİRACI sigorta, güvence ve yasal haklardan istifade edemez. Kiracı, ișbu hasar ve zararlardan sürücü ile birlikte müștereken ve müteselsilen sorumludur.

9.11. Aracın hizmet dıșı kalmasından dolayı olușabilecek zararlardan kiralayan sorumlu değildir. Kiracı, aracın hizmet dışı kaldığı gün süresince oluşacak günlük kira bedelini ödemekle yükümlüdür.
9.12.1. Hasar Güvencesi (Ek olarak satın alınması halinde)
Meydana gelen hasarda aracın kasko değerinin %4'ü kadar hasarı kiracının üstlenmesi gerekmektedir. Ayrıca aracın serviste kaldığı süre kadar kiralama bedeli talep edilir. Kaza durumunda rapor tutulması zorunludur.
9.12.2. Süper Hasar Güvencesi (Ek olarak satın alınması halinde)
Süper hasar güvencesi, lastik, cam ve far hasarları hariç muafiyetsiz hasar güvencesidir.  Kaza durumunda rapor tutulması zorunludur.

10. DEĞİŞİKLİK

İșbu sözleşme, kiralama koşulları, araç teslim ve iade formunda tarafların karșılıklı imzası ile yazılı yapılmayan herhangi bir değișiklik veya ek geçerli değildir. Kiracının aracı iade anında iade formunu imzalamaması durumunda, kiralayanın tanzim ettiği iade formunda bulunan bilgiler geçerli sayılacaktır. Kiracı, kiralayanın sözleşme koșullarında dilediği zaman, tek taraflı olarak ve kiracının onayı gerekmeksizin değișiklik veya güncelleme yapabileceğini kabul ve beyan eder.

11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İșbu sözleşme, kiralama koşulları ve araç teslim ve iade formunun yorumunda ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyușmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Uyușmazlıkların çözümünde Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşme, kiralama koşulları, araç teslim-iade formu ve eklerin Türkçe ve yabancı dil versiyonlarının düzenlenmiș olması durumunda, ișbu metinlerin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınacaktır.

12. ARAÇLARIN REHNİ, KİRA ÖDEMELERİNİN TEMLİK EDİLMESİ, BANKA/FİNANS KURUMU BİLGİLERİ

12.1. Kiralayan, bu sözleşmeden doğacak alacaklarını herhangi bir bankaya veya Finans Kurumu’na temlik edebilir. Kiracı bu temlike peşinen muvafakat etmiştir. KİRACI, temliki kabul ettiğine ilişkin teyit yazısını Banka/finans kurumuna hitaben düzenleyip verecektir

12.2. Kiralayan sözleşme konusu araçları Banka ve/veya Finans kurumuna rehin edebilir, araç kaydına satılamaz kaydı koydurabilir.

12.3. Kiracılık sıfatı kiracının şahsı ile kaim olup araçları hiçbir şekilde kısmen dahi olsa üçüncü kişilere kiraya veremez, devredemez, temlik edemez, kullandıramaz, teminat olarak gösteremez. kiralayanın yazılı muvafakati olmadan araçları yurtdışına çıkartamaz.

13. GİZLİLİK İLKESİ, KVKK TAAHHÜTNAMESİ

13.1. KİRACI tarafından kiralanan araçta bașta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler bulunmakta olup kiralanan araç çalınma, sözleşmeye aykırı kullanım, kaybolma ve benzeri güvenlik ihlalerini önleme amacıyla kiralayan tarafından takip edilebilir, izlenebilir, konum ve km bilgileri kayıt altına alınabilir ve ișbu kayıtlar güvenlik nedeni ile veya hukuki adli/idari ișlemler/sorușturmalarda kullanılmak üzere gerektiğinde resmi veya gayri resmi ilgili üçüncü kișilere/kurumlara ifșa edilebilir.

13.2. Taraflar, ișbu sözleşme,kiralama koşulları ve araç teslim- iade formu uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da çalıșanları tarafından üçüncü kișilere sözleșme sırasında ve sonrasında ifșa edilmemesini taahhüt ederler.

13.3. Bu gizlilik taahhüdü ișbu sölzşeme sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. Kiracı, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiralayanın doğacak her türlü zararını ödemekle yükümlüdür. Kiralayanın araç, marka, model, plaka, kiracı, kullanıcı, ek sürücü, vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kiși ve kurulușlarla paylașması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. Kiracı, kiralayanın bu yetkisini peșinen kabul eder.

14. BİLDİRİMLER VE DELİL ŞARTI

14.1. Taraflardan herhangi birisinin diğer tarafla göndereceği bildirimlerde, iş bu sözleşmede yazılı bulunan adresler, elektronik posta ve telefon numaraları geçerlidir. Bu iletişim yollarının değiştiği diğer tarafa yazılı olarak noter vasıtasıyla bildirilmediği sürece, bu iletişim yollarına yapılacak bildirimler tebellüğü tazammum edecektir.

14.2. Taraflar Madde 1’de yer alan adres, elektronik posta ve telefon numaralarının değişmesi durumunda bu değişiklikleri, derhal diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir.

14.3. Taraflar; iş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda kiralayanın belge, defter, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir.

15. GEÇERLİLİK, FESİH HAKKI VE CEZAİ ŞART

15.1. Kiralayan, gerek görmesi durumunda kira süresi içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın ișbu sözleşmeyi önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak fesh etme hakkına sahiptir.

15.2. Kiracının sözleşme, kiralama koşulları ve araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen riayet etmemesi halinde kiralayan, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın ișbu sözleşmeyi önelsiz, tek taraf ve tazminatsız olarak fesh etme hakkına sahiptir.

15.3. Kiracının kira bedeli veya sözleşme, kiralama koşulları, araç teslim ve iade formundan kaynaklanan kiralayan alacaklarından herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya kredi kartının bloke olması, limitinin azaltılması, iptal olması, süresinin dolması gibi nedenlerle kredi kartının kullanılamayacak hale gelmesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiș bulunması (kiralayanının takdirine bağlı olarak) veya güveni kötüye kullanma șüphesinin varlığı (kiralayanın takdirine bağlı olarak) halinde ișbu sözlşeme hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.

15.4. İșbu sözleşmenin fesih olduğu tarihten itibaren kiracı en geç 3 saat içerisinde belirtilen teslim yerinde aracı kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatı yapmadığı taktirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca kiralayanın el koyarak teslim almasını kiracı șimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. Kiracı, kiralayanın el koyma hakkını kullanması nedeniyle kiralayandan hiçbir hak (talebinde bulunmayacağını, tüm dava, șikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.5. Aracın kiracı tarafından teslim edilmesi veya kiralayan tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar kiracının sözleşme ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini, kiralayanın ise tüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını kiracı kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.6. Araç ister kiracı tarafından teslim edilsin, isterse kiralayan tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın kiracı kira süresinin sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, gecikme bedellerini, doğacak KDV'si ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında ișleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca kiralayan her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karșılığı tazminatı kiracıdan talep edebilir.

15.7. Araç kiracıya teslim edildikten sonra kiracı ve/veya herhangi bir 3. şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın herhangi bir suça karıșmıș olması nedeniyle veya kiracının sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yediemine ve/veya kiralayana teslim edilmesi halinde ișbu koșullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. Bu durumda kiracı, kiralayanın var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleșme fesih olsa dahi tedbirin devam ettiği sürece olușacak o araca ait en yüksek günlük kira bedelini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenlerle araca resmi makamlar tarafından el konulması/aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda kiracı, aracın bedelin ödendiği tarihindeki rayiç bedelini de kiralayana derhal ödemekle yükümlüdür. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan kiracı sorumludur.

15.8. Kiracı, sözleşmeden kaynaklanan kira ve/veya bașkaca borcunu ödememesi nedeniyle hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde, KİRALAYAN'ın teminat göstermesine gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. FERAGAT SAYILMAMA

Kiralayanın ișbu sözleşme, kiralama koşulları, araç teslim ve iade formunda tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek bașına veya kısmen kullanılması o veya bașka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

17. SÖZLEȘMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İșbu sözleşme, kiralama koşulları, araç teslim ve iade formunda yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleșmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

18. EKLER

Gerek ișbu sözleşme ile birlikte aktedilen gerekse ișbu genel koșulların imzalanmasından sonra aktedilen araç teslim ve iade formuları, ișbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, birlikte yorumlanacaktır.

19. SON HÜKÜM

 

İşbu sözleşme 19 madde olarak üzere tek nüsha düzenlenerek imza edilmiştir; …../…../……….

 

        KİRALAYAN                                                                                       KİRACI


Whatsapp Telefon